RODO

{[description]}

RODO

RODO

CO TO JEST RODO?
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Artmedik Sp. Zo.o. z siedzibą przy ul. Małogowskiej 25,28-300 Jędrzejów. Nasze dane kontaktowe: iodo@artmedik24.pl
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.


W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?
Państwa dane zbierane są na potrzeby realizacji badań klinicznych w ramach projektu „Opracowanie prototypu zestawu diagnostycznego do wykrywania boreliozy z płynu stawowego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości" osi I "Innowacje i nauka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.
Państwa dane osobowe, uzyskane w związku ze zgłoszeniem do udziału w badaniach, będą wykorzystywane w celu:
prowadzenia badań (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”,
marketingowym, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”,
W przypadku zakwalifikowania Państwa do dalszych badań, Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność podmiotów leczniczych, w szczególności ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zgodnie z art. 6 ust. lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO). Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych. Odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie tych świadczeń przez naszą placówkę.


JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?
Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
czas do momentu wycofania zgody,
okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną. W zależności od rodzaju dokumentacji będzie to czas nawet do 30 lat.


JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA? 
Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:
dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
przeniesienie danych (w sytuacjach określonych w RODO),
sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie, np. poprzez wysłanie wiadomości na nasz adres e-mail:iodo@artmedik24.pl


KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług teleinformatycznych i dostawcom sprzętu medycznego,
innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. laboratoriom medycznym).
Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).


JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:iodo@artmedik24.pl


Podobne w kategorii