Poradnia Medycyny Pracy

Pracownia Fizjoterapii

Szpital Specjalistyczny Artmedik Sp. z o.o.

Poradnia medycyny pracy

O poradni

Medycyna pracy to dziedzina medycyny, która zajmuje się ochroną zdrowia osób pracujących
w ramach profilaktyki zdrowotnej.

Medycyna pracy zrzesza lekarzy rożnych specjalności - psychologów, okulistów, pielęgniarki, lekarzy orzeczników, którzy przeprowadzają badania pracowników na zlecenie ich pracodawcy.

Ta dziedzina medycyny sprawdza, czy w środowisku pracy występują czynniki, które mają negatywny wpływ na zdrowie zatrudnionych, ocenia zdolność pracownika do wykonywania zawodu i określonych obowiązków, ocenia również ryzyko zawodowe w miejscu zatrudnienia oraz udziela porad dotyczących organizacji, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.

W zakres medycyny pracy wchodzi wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Zajmuje się też profilaktyką chorób zawodowych, m.in.:

 • udziela porad osobom cierpiącym na choroby zawodowe,
 • wykonuje badania, które umożliwiają wczesną diagnostykę chorób zawodowych,
 • prowadzi konsultacje, diagnostykę i leczenie w zakresie patologii zawodowej,
 • promuje zdrowie,
 • inicjuje działania pracodawców chroniących zdrowie pracowników,
 • analizuje stan zdrowia pracowników – zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy,
 • zbiera, przechowywuje i przetwarza informacje o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie Medycyny Pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną - przede wszystkim poprzez badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz ocenę warunków pracy na danym stanowisku.

Z obowiązującymi przepisami art.12 ust.1 Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie Medycyny Pracy Dz. U. Nr 220 poz. 1416 badania pracowników są wykonywane na podstawie pisemnej umowy pracodawcy zawartej z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Zabrania tego art. 229 § 4 k.p. Obowiązku przeprowadzenia badań lekarskich nie uchyla przedstawienie przez pracownika wyników badań zrealizowanych do innych celów niż podjęcie pracy. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 lutego 1999 r. (II SA/WR 975/97).

Pracownicy podlegają obowiązkowym profilaktycznym badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym i kontrolnym. Przeprowadza się je niezależnie od specjalnych badań lekarskich u osób przyjmowanych do pracy lub u pracowników, np. wpis do książeczki wydanej do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Na badanie do lekarza medycyny pracy pacjent powinien zgłosić się z dowodem osobistym oraz ze skierowaniem z zakładu pracy z wyszczególnionymi zagrożeniami występującymi w miejscu pracy podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Badania profilaktyczne

Badania profilaktyczne Medycyny Pracy polegają na ocenie możliwości pracownika na określonym stanowisku w konkretnych warunkach. W tym przypadku uwzględnione zostają czynniki szkodliwe oraz uciążliwe w danym środowisku pracy. Kodeks pracy określa częstotliwość badań w ośrodku medycyny pracy.

Pod pojęciem badania profilaktyczne kryją się:

Badania wstępne

Badania wstępne

Badaniom wstępnym podlegają:

 • osoby przyjmowane do pracy (z niżej opisanymi wyjątkami),
 • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy (szczególna ochrona zdrowia młodocianych),
 • pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 • pracownicy przyjmowani ponownie do pracy u tego samego lub innego pracodawcy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę, jeżeli mają wykonywać prace szczególnie niebezpieczne (art. 229 § 11 pkt 1 i 2 k.p.),
 • pracownicy przyjmowani ponownie do pracy u tego samego lub innego pracodawcy po upływie 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, niezależnie od rodzaju świadczonej pracy,
 • pracownicy zawierający kolejną umowę o pracę z innym pracodawcą, jeżeli mają wykonywać prace szczególnie niebezpieczne (art. 229 § 12 k.p).

Badania wstępne są obowiązkowe niezależnie od formy prawnej przeniesienia na inne stanowisko. Może to być przeniesienie na zasadach porozumienia zmieniającego, wypowiedzenia zmieniającego albo powierzenia innej pracy do trzech miesięcy w roku kalendarzowym ze względu na uzasadnione potrzeby pracodawcy (art. 42 § 4 k.p.).

Badania okresowe

Badania okresowe

Podlega im każdy pracownik, osoba pracująca już na konkretnym stanowisku, przed zakończeniem ważności zaświadczenia. Częstotliwość badań okresowych reguluje Kodeks Pracy, a jest to uzależnione od zajmowanego stanowiska oraz zagrożeń, jakie się z nim wiążą. Badania okresowe należy wykonywać w przedziale od 2 do 5 lat.

Lekarz prowadzący badania profilaktyczne może także wyznaczyć krótszy termin na przeprowadzenie kolejnej wizyty, niż określają to wskazówki metodyczne.

Badania kontrolne

Badania kontrolne

Badaniom kontrolnym podlega każdy pracownik, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Celem tych badań jest stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na konkretnym stanowisku. Każde orzeczenie lekarskie jest wydawane przez lekarzy uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń. Pracodawca w żadnym wypadku nie może dopuścić do tego, by pracownik podjął pracę bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. W tym przypadku odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich, ciąży na pracodawcy.

Orzeczenie

Każde badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku,
 • lub przeciwwskazanie zdrowotne do pracy na określonym stanowisku.

Lekarz orzeka na podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego oraz ocenia zagrożenia występujące na stanowisku pracy dla zdrowia i życia pracownika. Analizy zagrożeń dokonuje na podstawie informacji otrzymanych od pracodawcy. Musi on poinformować lekarza o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz o aktualnych wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy. Te dane szef powinien podać w skierowaniu na badania.

Oferta dla firm

Nasza poradnia medycyny pracy proponuje kompleksową obsługę zakładów pracy i osób indywidualnych. Zapewnia fachową obsługę, krótkie terminy wizyt, konkurencyjne ceny.

Na naszą ofertę składają się:

 • lekarz i pielęgniarka medycyny pracy,
 • konsultacje specjalistyczne - zlecone przez lekarza medycyny pracy, uzależnione są od stanowiska pracy: neurolog, laryngolog, okulista,
 • spirometria, audiometria, RTG, EKG, badania laboratoryjne,
 • badania wstępne - podlegają im pracownicy nowo zatrudniani lub przenoszeni na inne stanowiska pracy,
 • badania okresowe - podlegają im pracownicy już zatrudnieni w terminach określonych w zaświadczeniach o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku,
 • badania kontrolne - podlegają pracownicy, którzy z powodu choroby byli niezdolni do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni,
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych - podlegają im osoby, które wykonują lub wykonywać będą pracę z zakresu produkcji i obrotu żywnością,
 • badania dla kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii (B,C,D,E) oraz pojazdów uprzywilejowanych - podlegają im osoby, które zatrudnieni są na stanowisku związanym z prowadzeniem pojazdu, a także osoby przed przystąpieniem do egzaminu prawa jazdy,
 • badania wysokościowe,
 • badania zmierzchowe,
 • badania czucia kontrastu,
 • testy psychotechniczne,
 • badania dla pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące,
 • szczepienia ochronne (niezbędne w związku z wykonywaną pracą),
 • przegląd stanowisk pracy oraz komisje BHP,
 • badania diagnostyczne - zlecone przez lekarza medycyny pracy, zależne są od stanowiska pracy,
 • udział w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy - obowiązek ten wynika z przepisów Kodeksu pracy (art. 237 12) i dotyczy pracodawców zatrudniających więcej niż 250 pracowników,
 • nadzór nad warunkami pracy - wizytacja stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy,
 • badania kandydatów na studia, badanie potwierdzone jest wydaniem zaświadczenia, które honorowane jest przez szkoły i uczelnie każdego szczebla,
 • badania dla kandydatów na aplikacje sądowe z wydaniem zaświadczenia.

Psychologia transportu

Dysponujemy własną pracownią psychologii transportu.

Badania psychotechniczne mają na celu sprawdzenie czy istnieją psychologiczne przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz do wykonywania pracy w charakterze kierowcy. Badania te są przeznaczone dla:

 • kierowców wszystkich kategorii
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • kierowców zawodowych
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • osób skierowanych przez policję
 • badania wysokościowe

Jesteśmy wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiający prowadzenie badań według najbardziej aktualnych standardów. Wykonujemy kompleksowe badania psychologiczne dla określonych grup zawodowych: kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii, egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy, operatorów wózków widłowych, koparek.

Typowe badania psychologiczne kierowców obejmują trzy obszary:

Osobowość

badana jest kwestionariuszowo, gdzie zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do odpowiednich stwierdzeń w kwestionariuszu.

Sprawność intelektualna

Podczas badania sprawności intelektualnej osoba badana proszona jest o wypełnienie testu, który pomoże ustalić poziom logicznego myślenia, oraz wykonanie krótkiego zadania sprawdzającego koncentrację.

Sprawność motoryczna

Część motoryczna odbywa się na aparatach. To one pomogą ustalić jaki badani mają czas reakcji na bodźce oraz koordynacje wzrokowo-ruchową.

Badanie aparaturowe oceniające sprawności psychofizyczną.

 • Aparat Krzyżowy - Służy do pomiaru koordynacji wzrokowo-ruchowej. Jego dodatkowe właściwości umożliwiają określenie poziomu odporności na zmienne zakłócające w sytuacji zadaniowej.
 • Miernik czasów reakcji to aparat przeznaczony do pomiaru szybkości, adekwatności i równomierności reakcji na bodźce świetlne i dźwiękowe. Badane cechy psychologiczne: szybkość reakcji na bodźce świetlne i dźwiękowe umiejętność różnicowania bodźców i przyporządkowania im określonych sposobów działania, do tego służy Noctoskop - aparat przeznaczony jest do badania widzenia figur w mroku i wrażliwości na olśnienie. Takie badanie trwa około godziny i w dużej mierze czas uzależniony jest od tempa wykonywanych przez osobę badaną zadań.

Pod koniec badań omówione zostają wyniki poszczególnych zadań, po czym wydawane jest orzeczenie psychologiczne.

zdjecia

Co nas wyróżnia?

W trosce o zadowolenie każdego Klienta oferowana przez nas realizacja i koordynacja badań Medycyny Pracy odbywa się na najwyższym poziomie, a świadczą o tym następujące kwestie:

 • Nasz personel składa się z miłych i kompetentnych specjalistów,
 • Pracodawca korzystając z usług poradni zapewnia swoim pracownikom pełne, rzetelne i szybko wykonywane badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne),
 • Istnieje również możliwość stworzenia indywidualnego, dostosowanego wyłącznie do państwa oczekiwań programu, gwarantując terminowość i rzetelność przeprowadzonych badań które mają na celu skuteczną ochronę zdrowia pracowników,
 • Wszystkie niezbędne badania, konsultacje oraz wydanie orzeczenia zazwyczaj realizujemy w ciągu 1 dnia,
 • Każdy Klient posiada dedykowanego opiekuna, którego zadaniem jest optymalizacja działań w zakresie Medycyny Pracy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb,
 • Nasze usługi są kompleksowe,
 • Dysponujemy nowoczesnym sprzętem diagnostycznym,
 • Wizyty umawiamy telefonicznie na konkretny termin,
 • Nasza placówka znajduje się w dogodnej lokalizacji z darmowym parkingiem.

Kadra

 • lek. Jerzy Dubiel
  orzecznik medycyny pracy

Konsultacje neurologiczne w ramach Medycyny Pracy

 • lek. Ewa Kołodziejska
  spec. neurologii 

Konsultacje laryngologiczne w ramach Medycyny Pracy

 • lek. Beata Skrońska – Jachowicz
  specjalista laryngologii
 • lek. Izabela Wojtan 
  specjalista laryngologii

Konsultacje okulistyczne w ramach Medycyny Pracy

 • lek. Barbara Gościniewicz – Płonecka
  specjalista chorób oczu   
 • lek. Lidia Surowska 
  spec. chorób oczu

 Konsultacje psychologiczne w ramach Medycyny Pracy

 • Anna Filipek
  psycholog

 

zdjecia

Kontakt

Świętokrzyskie Centrum Medyczne

25-662 Kielce, ul. Robotnicza 1

Rejestracja

tel.: +48 41 267 15 05

E-REJESTRACJA

Informacja

tel.: +48 41 267 15 00

e-mail: scm_kielce@artmedik24.pl

Pracujemy w godzinach:
pon. – pt. 7.00 - 20.00
sob. 8.00 - 14.00