Psychoterapia

{[description]}

Psychoterapia

Psychoterapia to zespół, który opiera się na kontakcie terapeuty z pacjentem.

To jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki.

Jedną z form psychoterapii jest terapia indywidualna, to bezpośredni kontakt pacjenta z terapeutą. Największym atutem  psychoterapii indywidualnej jest skupienie się na konkretnym problemie jednej osoby. 

Alternatywą dla terapii indywidualnej jest terapia grupowa. Polega ona na systematycznym uczestnictwie w spotkaniach grupy pacjentów, której przewodzi jeden lub dwóch psychoterapeutów.

Psychoterapia polecana jest szczególnie osobą, których problemy mają charakter społeczny, np. osobą cierpiącym na fobię społeczną, mają trudności w komunikacji międzyludzkiej i porozumiewaniu się  z innymi. 

Psychoterapia grupowa ma wiele zalet. Leczenie oraz radzenie sobie z trudnymi sprawami bywa łatwiejsze, jeśli ma się wokół siebie innych ludzi.

Jest ważnym elementem leczenia osób chorych psychicznie, po trudnych przejściach oraz ofiar przemocy.

rodzaje psychoterapii grupowej

Wyróżnia się dwa główne rodzaje psychoterapii grupowej:

  • praca w grupach zamkniętych. Taka grupa charakteryzuje się tym, że wszyscy członkowie grupy rozpoczynają i kończą leczenie w tym samym czasie, Czas pracy zazwyczaj jest określony w kontrakcie psychoterapeutycznym, spójność grupy i intensywność procesu terapeutycznego są mocniejsze         w grupach otwartych.
  • praca w grupach otwartych. Zespół pracuje cały czas, nie wyznacza się początku ani końca terapii, pacjenci się zmieniają. Grupy otwarte dobrze funkcjonują pod względem organizacyjnym i stanowią formę wsparcia np. dla ofiar przemocy domowej dla rodzin z problemem alkoholowym.

Praca w grupie pozwala na wykształcenie się poczucia wspólnoty oraz poczucia solidarności     z jej członkami. Zajęcia grupowe wpływają na rozwój umiejętności społecznych  i komunikacyjnych, tworzenie więzi, uczenia się pozytywnych wzorców relacji między ludzkich.

Praca w grupie pozwala na łatwiejsze zaakceptowanie swojego problemu na tle grupy, wzmocnienie wiary w siebie, odbudowanie własnego poczucia wartości, wyjście z osamotnienia.

Zaletą terapii grupowej jest to że uczestnicy  mogą korzystać z rozwiązań proponowanych przez innych uczestników. Wartością jest to, że członkowie grupy nie tylko uzyskują sami wsparcie od innych, ale mogą również sami to wsparcie dawać, co daje im poczucie bycia potrzebnym.

Zapraszamy terapię grupową

DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci pochodzące z rodzin Dysfunkcyjnych)

Osoby wychowujące się w rodzinie, w której przynajmniej jedno z rodziców nadużywało alkoholu, określa się w literaturze i praktyce mianem Dorosłych Dzieci Alkoholików. Alkohol, wokół którego skoncentrowane było życie całej rodziny, spowodował, że grono osób, dorastających w takim środowisku, doświadcza wielu podobnych problemów, które utrudniają, a czasem uniemożliwiają prowadzenie satysfakcjonującego dla jednostki życia.

Pojawiać się mogą między innymi problemy w budowaniu związków oraz utrzymywaniu bliskich relacji, lęk przed bliskością lub przed odrzuceniem, nieufność, nadmierna potrzeba kontroli siebie oraz innych, trudności w stawianiu i egzekwowaniu granic, nadmierne reakcje emocjonalne lub ich brak, nieadekwatne do sytuacji poczucie odpowiedzialności, życie w ciągłym napięciu, impulsywność, zaprzeczanie, nadmierny krytycyzm (również wobec siebie), niezdolność do odpoczynku – problemy w zrelaksowaniu się itp.

Terapia grupowa DDA/DDD to spotkania osób o podobnej historii życiowej, w trakcie których można rozpoznać i przeanalizować mechanizmy kierujące naszym działaniem, zrozumieć destrukcyjne wzorce własnego funkcjonowania i dokonać zmiany na bardziej konstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami i rozwiązywaniem trudności życiowych. Podczas terapii każdy uczestnik formułuje i realizuje osobiste cele, prowadzące do poprawy jakości własnego życia oraz utrzymywania relacji w społeczeństwie.

Terapia grupowa oparta na procesach grupowych ma służyć:

  • Polepszeniu relacji z samym sobą oraz z innymi ludźmi,
  • Rozumieniu i wyrażaniu własnych myśli, uczuć, potrzeb,
  • Zrozumieniu swoich reakcji wobec zachowań innych,
  • Poznaniu mechanizmów wchodzenia w relacje z innymi osobami,
  • Rozpoznaniu źródeł swoich trudności i poznaniu sposobów radzenia sobie z nimi,
  • Podniesieniu poczucia własnej wartości,
  • Wypracowaniu umiejętności radzenia sobie z krytyką,
  • Nabyciu kompetencji społecznych m.in. zasad asertywnego zachowania.

Praca prowadzona jest przez dwóch psychoterapeutów w zamkniętej grupie terapeutycznej liczącej około 12 osób (stały skład uczestników). Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu. Przed udziałem w grupie zapraszamy na konsultację mającą na celu zakwalifikowanie do grupy.


Podobne w kategorii